Lavabo 

đặt bán âm bàn

Kích thước: 540 x 430 x 170 mm